Our Team

Naveen,
Team Leader

Krishna,
Team Manager

Lakshya,
Mechanical Head

Rajendra,
Electrical Head

Akshaj,
DAQ head

Mukul,
HVS Head

Faizan,
Structures & Aero Head

Nidhish,
Transmission Head

Param,
Vehicle Dynamics Head

Adwait,
Structure & Aerodynamics

Jobin,
Structures & Aerodynamics

Madhav,
Structures & Aerodynamics

Ankur,
Vehicle Dynamics

Rithikha,
DAQ

Viraj,
DAQ

Suraj,
HVS

Utkarsh,
HVS

Yash,
HVS

Yatiraj,
HVS

Abhinav,
Structures & Aerodynamics

Shri Vatsa,
Structures & Aerodynamics

Vishnu,
Structures & Aerodynamics

Sohan,
Transmission

Gurnaman,
Vehicle Dynamics

Mohan,
Vehicle Dynamics

Shrey,
Vehicle Dynamics

Adithya,
Management